Skolpsykolog

Sedan den 1 augusti 2019 är Inside Team upphandlade av Stockholms Stad för skolpsykologtjänster. Välkommen att kontakta skolansvarig leg psykolog Emma Supanich (emma.supanich@insideteam.se) eller verksamhetschef Pernilla Röjdmark (pernilla@insideteam.se). Du kan även ringa oss på 08-650 90 65.

Vi är verksamma som skolpsykologer inom en rad olika skolor i Stockholmsområdet. Som skolpsykologer är vi en del av skolornas elevhälsoteam och samverkar med elevhälsans övriga professioner. Vi erbjuder bland annat handledning och konsultation till skolans personal, genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever samt ger stöd, råd och vägledning till elever och föräldrar. Genom vår kunskap om hur den aktuella vårdkartan i Stockholm ser ut kan vi också vara ett stöd vid etablering av vårdkontakter utanför skolan, till exempel BUP eller Första linjens psykiatri för barn och unga.

Vi verkar hälsofrämjande och förebyggande genom föreläsningar och utbildningsinsatser riktade till elever, personal och föräldrar samt tillför psykologisk kompetens i den övergripande planeringen av elevhälsan.
Vi erbjuder även avgränsade uppdrag inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och grundsärskolan, såsom basutredningar inför vidare neuropsykiatrisk utredning, begåvningsutredningar, process-/personalhandling och metod-/ärendehandledning med funktionell analys som grund.
Alla våra psykologer som verkar inom skolan har specifik kunskap om neuropsykiatri och kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Vänligen kontakta Leg. psykolog Emma Supanich, Ansvarig Skola eller verksamhetschef Pernilla Röjdmark för mer information.

Föräldraföreläsningar PAUSAD pga Covid-19, vi återkommer inom kort med digitala föreläsningar.