Inför ditt besök

Allmän Information

Avbokning av besök: Avbokning av besök ska ske skyndsamt, dock senast 24 timmar före besöket, till 08-650 90 65 eller vardadmin@insideteam.se

Uteblivet besök / Sen avbokning: Uteblivet besök eller sen avbokning (mindre än 24 h innan) debiteras med 400 kr för alla typer av besök (läkare, psykolog, sjuksköterska) - digitalt eller fysiskt besök.

Besöket debiteras ej vid akut sjukdom vid uppvisande av läkarintyg eller kvitto från akutmottagning. Vid upprepade uteblivanden och/eller sena avbokningar kommer utredningen att avslutas och remiss skickas åter.

Sammanhållen journalföring: Inside Team arbetar med sammanhållen journalföring. För mer information kan ni besöka följande länk: http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/faq-patientdatalagen/

Information med anledning av Covid-19:  Vi följer noggrant riktlinjerna för hur vi ska arbeta för att du som patient vi som personal på bästa sätt ska skydda oss mot smitta. Läs om våra åtgärder och vad vi vill att du som patient ska tänka på här!

Neuropsykiatri

Vuxna

I den neuropsykiatriska utredningen träffar du psykolog och läkare (specialist i psykiatri) på Inside Team. I utredningen ingår psykologintervju, psykologtestning och läkarbesök samt psykologintervju med anhörig, på plats eller via telefon. Du kommer också få fylla i frågeformulär inför utredningen. Läkare och psykolog har en gemensam diagnosdiskussion varefter du kommer på återgivningsbesök där psykologen går igenom utredningens resultat samt rekommendationer framåt. Du får också en skriftlig sammanställning av resultatet.

Psykologintervju

Genomgång av aktuell situation och problematik samt hur det har sett ut och fungerat under uppväxten och fram till idag. Tidsåtgång: 1,5-2 timmar.

Psykologtestning

Genomförande av ett antal praktiska tester och uppgifter. Tidsåtgång: 2-3 timmar. Psykologintervju och psykologtestning sker ibland samma dag och är ibland uppdelat på två besökstillfällen. Ingen särskild förberedelse krävs.

Läkarbedömning

Besök hos läkare (specialist i vuxenpsykiatri) innehållande intervju och läkarundersökning. Tidsåtgång: ca 1 timme.

Anhörigintervju

Utredande psykolog önskar genomföra en telefonintervju med en nära anhörig för ytterligare beskrivning av hur det fungerat under uppväxt och skolgång. Psykologen tar upp detta med dig vid psykologintervjun och ni kommer överens om vem som kan kontaktas.

Barn

I den neuropsykiatriska utredningen träffar ni psykolog och läkare på Inside Team. I utredningen ingår intervju med vårdnadshavare, testtillfälle med barnet, läkarbesök samt intervju med skolpersonal. Dessutom kommer vårdnadshavare och skolpersonal fylla i frågeformulär. Läkare och psykolog har en gemensam diagnosdiskussion varefter ni kommer på återgivningsbesök där psykologen går igenom utredningens resultat samt rekommendationer framåt. Återkoppling erbjuds också till skolan. Ni får även ett skriftligt utlåtande.

Inför psykologintervju

Närvarande: ;Minst en vårdnadshavare, helst samtliga vid fler än en vårdnadshavare. Barnet ska EJ närvara.
Tidsåtgång: 1,5-2 timmar.

Inför psykologtestning

Närvarande: Barnet och minst en vårdnadshavare som finns tillgänglig i väntrummet. Barnet kommer att ta pauser under testtillfället tillsammans med vårdnadshavare.
Tidsåtgång: ca 3 timmar.

Inför läkarbedömning

Närvarande: Barnet och minst en vårdnadshavare, helst samtliga vid fler än en vårdnadshavare. Läkaren kommer att träffa barnet och vårdnadshavare separat. Tidsåtgång: ca 1 timme.

KBT/Första Linjen

Vi som verkar i Första Linjen på Inside Team är alla psykologer. Vi arbetar med KBT, erbjuder även stödsamtal. Första Linjen är en lägre vårdnivå än BUP, vilket innebär att vi behandlar mild - måttlig problematik. Efter bedömning hos psykolog kan patient/familj komma att bli hänvisade vidare till annan vårdgivare, där behovet bedömts bäst kunna tas omhand. Insatser inom Första Linjen är oftast kortare (3-7 sessioner) och mer utspridda än de hos BUP. Problematiken skall inte kräva längre behandling på veckobasis eller medicinsk hjälp - insatserna anpassas dock alltid utifrån patientens/familjens aktuella behov.

Ramar för behandling inom Första Linjen:

Behandlingen som erbjuds inom Första Linjen ges av psykologer som arbetar kontorstid på mottagningen, måndag-fredag. Debitering sker alltid vid avbokning med mindre än 24h varsel, eller vid uteblivande. Vid avbokning/uteblivande behöver patienten/familjen kontakta mottagningen inom 2 veckor för att boka en ny tid, annars avslutas kontakten. Avbokning/uteblivande två gånger på följd eller tre gånger med kort varsel (mindre än 48h) innebär att behandlingen avslutas. Vid en avslutad behandling är patienten/familjen välkomna att ställa sig i på kö på nytt, men det finns inte möjlighet att erbjuda tid snabbare.