Om Inside Team

Vi välkomnar såväl vuxna, barn och ungdomar till vår mottagning. Våra uppdragsgivare är landsting, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, skolor, särskolor, behandlingshem, stödboenden och privatpersoner.

Våra medarbetare är legitimerade psykologer med KBT-inriktning, barnpsykiater, psykiater, sjuksköterska, arbetsterapeut, vårdkoordinatorer. Vi har samarbeten med beteendeanalytiker, logopeder, kurator och specialpedagog. Vi arbetar effektivt och kvalitetssäkrat med evidensbaserade metoder och tydliga processer och har tät och kvalitativ handledning.

Inside Team är en drivande aktör inom utvecklingen av elevhälsan i skolan. Vi är aktiva och långsiktiga på ett flertal skolor i Stockholmsområdet; både inom grund-, gymnasie- och särskolan Inside Team arbetar med psykologisk behandling inom ramen för Första Linjens psykiatri för barn och unga (0–17 år). Vi har både individuell behandling och gruppbehandling (Cool Kids, KOMET).

Vi har under de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla vårt arbetssätt för att passa denna målgrupp.

Vår interna uppföljning visar på mycket hög nöjdhet med behandling och bemötande. Vi arbetar också med föräldraträning för föräldrar med barn med ADHD och/ eller beteendeproblematik.

Inside Team har en entreprenöriell anda, god sammanhållning och är en attraktiv arbetsplats för duktiga, självständiga psykologer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och läkare med eget driv och stark ansvarskänsla. Våra medarbetare vidareutvecklar sig kontinuerligt.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder och kvalitetssäkrade processer och sätter våra patienter och uppdragsgivare i fokus. Vi värnar om hållbarhet och är sedan flera år miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas.

Historik

Inside Team grundades år 2005. Grundarna hade genom sina tidigare anställningar inom landstinget och habiliteringen samt genom forskningsprojekt på Karolinska Institutet, byggt upp en gedigen erfarenhet inom neuropsykologi och KBT med specifik kunskap kring barn med neuropsykiatriska svårigheter, inom såväl autismspektrum som ADHD.

Redan vid starten brann medarbetarna för att kunna erbjuda barn, föräldrar och skola hjälp med evidensbaserade metoder och knyta ihop hela kedjan. Att få ihop alla dessa nödvändiga delar är fortfarande vår mission och signum

Vi fortsätter att föra ut KBT i skolans värld och vi samarbetar med lärare och annan skolpersonal på ett flertal skolor i Stockholm för att ge elever med beteendeproblematik och neuropsykiatriska svårigheter bättre chanser och samtidigt också positivt påverka skolans klimat.

Sedan många år tar vi även emot patienter över 18 år (vuxna). Under åren har Inside Team utvecklats och vuxit och företaget har idag tre verksamhetsområden; Neuropsykiatri, Skola och Psykoterapi. Vi är ett 35-tal medarbetare, främst psykologer och läkare, men också sjuksköterska, arbetsterapeut, beteendeanalytiker samt administrativ personal och ledning. Flera av medarbetarna forskar och vidareutbildar sig vid sidan av det kliniska arbetet på Inside Team.

Hösten 2010 vann Inside Team den första upphandlingen som ägde rum inom neuropsykiatri i Stockholm. Åren 2010–2015 blev viktiga år då vi byggde upp vår verksamhet med ny organisation med kvalitetssäkrade processer, införde digitalt journalsystem, etablerade handledning, utvecklade introduktionsprogram för nyanställda och PTP-program. Sedan dess har nya avtal tillkommit och andra löpt ut. Idag är en stor del av verksamhet riktad mot andra landsting runt om i Sverige och vi är glada över att kunna erbjuda patienter även från andra delar än Stockholm vård.

Vi är också stolta över att kunna erbjuda KBT-behandling i den stora omfattning vi gör idag på vår mottagning. Vi arbetar med Första Linjens psykiatri för barn och unga (0–17 år). Hösten 2015 startade vi vår första Cool Kids-grupp för barn och ungdomar. Idag erbjuder vi både Cool Kids och KOMET. I mars 2009 kom Inside Teams VD och verksamhetschef, Pernilla Röjdmark (civilekonom, vidareutbildad i KBT och OBM).

Inside Team drivs och ägs av sex aktiva medarbetare; Pernilla Röjdmark, Carl Engström, Martina Bouveng, Christina Tysk, Emma Supanich och Sylwia Czarnocka. Samtliga är aktiva medarbetare. Leg läkare, barnpsykiater Hjalmar Nowak är medicinskt ansvarig.